องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
สำนักปลัด

  


นายองอาจ แสงทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

เบอร์โทร :062-603-6769

นางสาวปวิศรา จันทร์กลาง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวพัณณิตา นาหัวนิน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 

นางสาวมลฤดี ชัยสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 เบอร์โทร :087-319-7352 เบอร์โทร :  096-065-6672
 นายปุญณพัตน์  ขาวนวน
(นางสาวฮันนาร์  แฮนเซ่น)
นางสาวกัลยา  อ่อนมะลัง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจักฤษ  จันทร์กลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย