องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 


ใครคือ "สาวไทยแก้มแดง"


องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำนิยามของหญิงวัยเจริญพันธุ์ คือ ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 15 - 49 ปี

 "สาวไทยแก้มแดง"  

คือ หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เลือดไม่จาง

สถานการณ์ภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์  สาวไทยประมาณ 1 ใน 6 คน มีภาวะเลือดจางหรือซีด (แก้มไม่แดง) 

จากการสำรวจภาวะโลหิตจางในสาวไทย พ.ศ. 2563 พบว่า มีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 16  

ไม่อยากมีภาวะโลหิตจาง ต้องกิน อาหารที่มี

1.ธาตเหล็ก

2.โฟเลต(วิตามิน B9) 

 

2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-05
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2023-12-25