องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 


วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม ของทุกปี


องค์การสหประชาชาติ (United Nations:UN) มีมติจากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ.2556 ประกาศรับรองกำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) อย่างเป็นทางการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานตลอดพระชนม์ชีพและพระราชปณิธานของพระองค์ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนนับล้านผ่านการจัดการดินอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการจัดตั้งรางวัล King Bhumibol World Soil Day ประจำปี (WSDA) เพื่อยกย่องบุคคล/สถาบันที่จัดงานวันดินโลกในทุกระดับตามกรอบการรณรงค์ของวันดินโลกอีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตระหนักถึงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอดสิ่งดี ๆ ให้เป็น “วิถีชีวิต” ในการร่วมกันดูแลทรัพยากรต่อไป โดยเฉพาะ "ดิน" ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เชื้อเพลิง และการเกษตร รวมถึงช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน ช่วยดูดซับคาร์บอน และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

#WorldSoilDay #วันดินโลก

#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SoilandWaterasourceoflife

#ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต

#SustainableSoilandWaterforbetterlife

#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน

#SDGsforAll #ChangeforGood

2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-05
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2023-12-25