แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
o1. โครงสร้างองค์กร https://nbk.go.th/structure.php
o2. คณะผู้บริหาร https://nbk.go.th/structure_executive.php
o3. อำนาจหน้าที่ https://nbk.go.th/fun.php
o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5. ข้อมูลการติดต่อ https://nbk.go.th/contact.php
o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การประชาสัมพันธ์
o7. ข่าวประชาสัมพันธ์ https://nbk.go.th/news_list.php
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8. Q & A กระดานสนทนา
o9. Social Network facebook
o10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
o11. แผนดำเนินงานประจำปี
o12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฎิบัติงาน
o14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
การให้บริการ
o15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18. E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565- ไฟล์

o24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน- ไฟล์

o25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร- ไฟล์

- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

- หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2565

- หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

o26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
o30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
o32. การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy
o33. รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อปกกันการทุจริต
o34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
o36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
o38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
o39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology