ประวัติตำบลหนองบัวโคก

ตำบลหนองบัวโคก มีการจัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2510 โดยแยกจากตำบลบ้านขามและตำบลกุดน้ำใส และจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลหนองบัวโคก ตามลักษณะที่ตั้ง สภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มบางส่วนมีเนินเขาเตี้ย ๆ โดยมีการตั้งชื่อตำบลตามหมู่บ้านหนองบัวโคก  จากการสอบถามได้ทราบ ว่า  เนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่บัวหลวงขึ้นอยู่บริเวณหนองน้ำ  จึงทำให้มีการตั้งหมู่บ้านขึ้น โดยเรียกหมู่บ้านขึ้นตามว่า “หนองบัวโคก” ตามหนองน้ำที่มี โดยมีหมู่บ้านปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้าน

 

Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology