วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุจราจร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายหลวงเมิน บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายศาลตะปู่ - หลักสอง บริเวณไร่นางอบเชย ผิวรักษา - ไร่นางนุช ภูมิโคกรักษ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง ชย.ถ. 129-04 สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บ้านโสกรวก หมู่ที่ 7 บ้านโสกรวก ตำบลหนองบัวโคก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
22  มี.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. 129-029 สายทางแยก ทล.หมายเลข 201 - ห้วยดอนยาว หมู่ที่ 11 บ้านห้วยดอนยาว ตำบลหนองบัวโคก กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ