อบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจและปลูกฝังวินัยจราจร

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และปลูกฝังวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ2555  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2555  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเคารพ กฎ ระเบียบจราจร    และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน                                                

อัพเดทเมื่อ : 04-09-2012 15:09:37


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology