กีฬาประเพณีท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 “เมืองสี่มุมเกมส์”

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 “เมืองสี่มุมเกมส์” ในระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2556 และพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยเทศบาลตำบลจัตุรัส เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจัตุรัส ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อีกทั้งทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

อัพเดทเมื่อ : 04-04-2013 09:42:32


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology