อบต.พบประชาชน ปี 2556

โครงการออกบริการ อบต.เคลื่อนที่ (อบต.พบประชาชน) ประจำปี 2556

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้จัดทำโครงการออกบริการ อบต.เคลื่อนที่ (อบต.พบประชาชน)ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 11-15  กุมภาพันธ์  2556   ซึ่งทาง อบต. ได้จัดทำโครงการนี้เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงประชาชน และประชาชนก็ได้รับการบริการในด้านต่าง ๆ จากส่วนราชการ โดยให้บริการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ  การให้ความรู้เรื่องการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด วินัยจราจร บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ และบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวโคก  อีกทั้ง อบต. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนจากเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

อัพเดทเมื่อ : 01-04-2013 17:12:58


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology