โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556

 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556 

           วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากองค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ ซึ่งแต่เดิมนั้นจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของไทย คือวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 แต่ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน เกรงว่าเด็กๆ  จะไม่สะดวกในการมางานวันเด็กแห่งชาติ  ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนวันเด็กแห่งชาติเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม    ซึ่งมีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า วันเด็กแห่งชาติจึงได้เริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต  จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม2556 ด้วยการมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กในโรงเรียน ภายใเขตตำบลหนองบัวโคก จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลุกพุก อีก 1 แห่ง

 

อัพเดทเมื่อ : 28-03-2013 16:15:08


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology