คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต.

ภาษีป้าย

    เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

อัตราภาษี

    1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท/500 ตร.ซม.
    2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และ/หรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท/500 ตร.ซม.
    3.ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท / 500 ตร.ซม.
       - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
       - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
    4.ป้ายที่คำนวณพื้นที่ แต่ละประเภทแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

การยื่นแบบประเมินและการเสียภาษี

    1.เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้น ป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นงวด งวดละ 3 เดือนของปี
    2.ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
    3.ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็นงวด เท่า ๆ กันได้  3  งวด

อัตราโทษและค่าปรับ

 • ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วันเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
 • ไม่ชำระเงินภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
 • ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท
 • ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท
 • ผู้ใดไม่แสดงชื่อ ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทย ให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำผิด
 • ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท

การอุทธรณ์

    
ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์ตเม้นต์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น ๆ ฯลฯ

อัตราภาษี

      ร้อยละ 12.50 ของค่ารายป

การยื่นแบบประเมินและการเสียภาษี

 • เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
 • ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
การอุทธรณ์

       หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

อัตราโทษและค่าปรับ

  1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
  2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
  3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้
  4. ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
  5. เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเพิ่ม 5%
  6. เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเพิ่ม 7.5%
  7. เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเพิ่ม 10%
  8. เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขาดทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

ภาษีบำรุงท้องที่

      เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน ซึ่งที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน   หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์  ของเอกชน

อัตราภาษี

     
จะเสียตามราคากลางของที่ดิน ส่วนประเภทประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุก   เสียภาษีในอัตราไร่ละ  5  บาท  ที่ดินที่ว่างเปล่าเสียเป็น  2  เท่าของอัตราปกติ

การยื่นแบบประเมินและการเสียภาษี

  1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี
  2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.5 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์


การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
  1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 3 – 5 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
  2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านหรือให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่
  อัตราโทษและค่าปรับ
  1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี
  2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
  3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
  4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

  แผนผังกำหนดขั้นตอนในการชำระภาษี
  องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

  1. ยื่นแบบชำระภาษี ประเภทต่าง ๆ และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องต่อ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  2.ชำระเงินค่าภาษี ประเภทต่าง ๆ ต่อ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  3. รับใบเสร็จรับเงินจาก เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

   

  ท้องถิ่นบริการดี มีมาตรฐาน สร้างความประทับใจแก่ประชาชน


Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology