โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสุขสันต์ ชำนาญกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์ติดต่อ : 044056005 ต่อ 12
 
นายสมชาย พึ่งอยู่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์ติดต่อ : 098-5974984
 
นายอุ่น หกขุนทด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์ติดต่อ : 092-9541817
 
นายธนันชัย งิมขุนทด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์ติดต่อ : 088-7157136
 
นางยุพิน มีหมู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์ติดต่อ : 091-8283077


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology