โครงสร้างองค์กร
 
สมาชิกสภา
 
นายสหรัถ กล้ารอด
ประธานสภา อบต.หนองบัวโคก
 
นายสมพร อมฤทธิ์
รองประธานสภา อบต.หนองบัวโคก
 
นางยุพิน มีหมู่
เลขานุการสภาอบต.หนองบัวโคก

 
นายสร้อย เถื่อนสันเทียะ
สมาชิก อบต.ม.1
 
นางสาวภคมน แก่งสันเทียะ
สมาชิก อบต.ม.1
 
นายดาวทอง ศรีเพ็ชร
สมาชิก อบต.ม.2
 
นายแสวง แขขุนทด
สมาชิก อบต.ม.3
 
นายบุญเติม เขยพุดซา
สมาชิก อบต.ม.3
 
นายสุข ภู่ประกิจ
สมาชิก อบต.ม.4
 
นายบุญชู ภู่ประกิจ
สมาชิก อบต.ม.4
 
นางสมพร เหตุขุดทด
สมาชิก อบต.ม.5
 
นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย
สมาชิก อบต.ม.5
 
นางสาวสำรวย ก้องเมือง
สมาชิก อบต.ม.6
 
นายโอภาส ภู่มาก
สมาชิก อบต.ม.7
 
นางสาววันดี จารย์ราช
สมาชิก อบต. ม.9
 
นายณัฐพงษ์ ผาสุข
สมาชิก อบต. ม.9
 
นายอรุณ ทำดี
สมาชิก อบต. ม.10
 
นางโสภา ภู่มาก
สมาชิก อบต. ม.10
 
นายจรูญ หัดจุมพล
สมาชิก อบต. ม.11
 
นายช่วง เบียดขุนทด
สมาชิก อบต. ม.11
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology