ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 ITA 2562
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
 - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 - ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ "บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - ประกาศการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของข้าราชการและแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology