ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 ITA 2562
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
 - โครงการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
 - ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อบต.หนองบัวโคก
 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology