ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 - ประกาศหลักเกณฑ์คุณธรรมจริยธรรม
 - รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 - ประมวลจริยธรรม
 - ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาท้องถิ่น
 - ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - ประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.หนองบัวโคก
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology