ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การประชุมบูรณาการ
 - กิจกรรมทำบุญถวายเพลพระ ประจำปี พ.ศ.2563
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology