ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 ITA 2562
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology