ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดโกรกผักหวาน หมู่ที่ 4
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากไร่นายเล็ก งิมขุนทด-บ้านนายครึ้ม กล้ามสันเทียะ ม.3
 - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายจากตุหลุกม่วง-ถนนสายหนองสองห้อง ม.8
 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายสวาท เณรทอง-บ้านนายคะนึง จานนอก ม.10
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology