ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กล่องข้อความเว็บบอร์ด
Social network
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุกจริต
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานและติดตามประเมินผลงาน การดำเนินงามตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - Hacked by SARUHAN-IGECEGEZENI #Turkhackteam.org
 - แบบ ผด.1
 - แบบ ผด.2
 - แบบ ผด.3
 - แบบ ผด.4, ผด.5
 - แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.1)ประจำปี 2557
 - แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2)ประจำปี 2557
 - แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.4)ประจำปี 2557
 - แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.5)ประจำปี 2557
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology