ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กล่องข้อความเว็บบอร์ด
Social network
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุกจริต
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานและติดตามประเมินผลงาน การดำเนินงามตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
 - ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2561
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology