ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กล่องข้อความเว็บบอร์ด
Social network
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุกจริต
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานและติดตามประเมินผลงาน การดำเนินงามตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ส่วนที่ 1)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ส่วนที่ 2)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ส่วนที่ 3)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ส่วนที่ 4)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.07)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.01)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.02)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.03)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.05)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.06)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.08)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ส่วนที่ 5)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (โครงการพระราชดำริ) ครั้งที่ 4
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology